dưới đây là các bài tập matlap đã giải sẵn.các bài này mình để đuôi .m các bạn download về chạy luôn.
không phải đánh, đỡ mất công ,he
baitap 1:nhap vao 3 so? kiem tra xem co tao thanh tam giac hay khong . neu co tinh dien tich va chu vi tam giac
(cac ban tao trong mfile nha)

vào file>>new>>mfile
a=input ('nhap vao do dai canh a : ');
b=input ('nhap vao do dai canh b : ');
c=input ('nhap vao do dai canh c : ');
if (a>0)&(b>0)&(c>0)&(a+b>c)&(c+b>c)&(a+c>b)
cv=a+b+c;
disp ('chu vi tam giac la : ');
cv

p=cv/2;
disp ('dien tich tam giac la : ');
s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
else
disp ('3 so khong tao thanh tam giac ');
end;


bài tập 2 : dùng hàm m-file để tính tổng bình phương của 2 số (x^2+^2)
bước 1 : vào file>>new>>mfile
function z=tbp(x,y)
z=x*x+y*y;
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là tbp)
bước 3:vào file>>new>>mfile
t1=input ('nhap vao gia tri t1 : ');
t2=input ('nhap vao gia tri t2 : ');
kq= tbp(t1,t2);
disp ('tong binh phuong cua 2 so la ');
kq
bước 4:vào file chọn save(lưu với tên là bt1)
bước 5:ra cưa sổ chính command window gõ bt1>>enter.

bài tập 3 :viết bằng hàm m-file :tính tổng , hiệu và tích của 2 số nhập vào từ bàn phím

1.tính tổng:
bước 1 : vào file>>new>>mfile
function f=tong(x,y);
f=x+y;
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là tong)
bước 3:vào file>>new>>mfile
a= input ('nhap vao so a : ');
b= input ('nhap vao so b : ');
disp ('tong cua 2 so la ');
kq= tong(a,b)
bước 4:vào file chọn save(lưu với tên là bt2)
bước 5:ra cưa sổ chính command window gõ bt2>>enter.
2.tính hiệu và tích tương tự.

bài tập 4: viet chuong trinh nhap vao2 so a,b. tim gia tri lon nhat
bước 1 : vào file>>new>>mfile
a=input ('nhap vao gia tri a : ');
b=input ('nhap vao gia tri b : ');
max=a;
if max<b
max=b;
end;
disp ('gia tri lon nhat la : ');
max
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là bt4)
bước 3:ra cưa sổ chính command window gõ bt4>>enter.


bài tập 5: giai phuong trinh bac 2 bang scrip file
bước 1 : vào file>>new>>mfile
%giai phuong trinh bac 2 bang scrip file
a=input ('nhap vao gia tri a: ');
b=input ('nhap vao gia tri b: ');
c=input ('nhap vao gia tri c: ');
delta=b*b-(4*a*c);
if delta<0
disp ('phuong trinh vo nghiem ');
elseif delta==0
disp ('phuong trinh co nghiem kep');
x=-b/(2*a)
else
disp ('phuong trinh co 2 nghiem phan biet ');
x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a)
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a)
end;
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là bt5)
bước 3:ra cưa sổ chính command window gõ bt5>>enter.

bài tập 6: giai phuong trinh bac 2 bang hàm m-file file
cái này đang nghiên cứu
TRƯA RÙI. ĐI ĂN CƠM ĐÃ,HE, ĐÓI WA +-*/

bài tập 7: nhap vao 2 so. tim UCLN,BCNN
vào file>>new>>mfile
a=input ('nhap vao so a : ');
b=input ('nhap vao so b : ');
m=a*b;
while a~=b
if a>b
a=a-b;
else
b=b-a;
end;
end;
disp ('uoc chung lon nhat la : ');
a
disp ('boi chung nho nhat la: ');
bcnn=m/abài tập 8:nhap vao gia tri n, kiem tra xem co phai so nguyen to hay khong
vào file>>new>>mfile
n=input('nhap vao gia tri n : ');
dem=0;
for i=1:n
if rem (n,i)==0
dem=dem+1;
end;
end;
if dem==2
disp ('so vua nhap la so nguyen to')
else
disp ('so vua nhap khong phai so nguyen to')
end;


bài tập 9 :nhap vao 1 gia tri n, kiem tra xem gia tri do phai so hoan hao hay khong
vào file>>new>>mfile
n=input ('nhap vao gia tri n ');
tonguoc=0;
for i=1:n-1
if rem(n,i)==0
tonguoc=tonguoc+i;
end;
end;
if tonguoc==n
disp ('so vua nhap la so hoan hao');
else
disp ('so vua nhap khong phai so hoan hao')
end;

bài tập 10:tinh tong s=1+(1/2) + 1/3 +...+1/n
vào file>>new>>mfile
n=input ('nhap vao gia tri n ');
s=0; i=1;
while i<=n
s=s+(1/i);
i=i+1;
end;
disp ('tong cua day la ');
s

bài tập 11:tinh tong cac so chan va chia het cho 5 tu 1 den n

vào file>>new>>mfile
n=input ('nhap vao gia tri n: ');
s=0;
for i=1:n
if rem (i,10)==0
s=s+i;
end;
end;
disp (' tong cac so chan va chia het cho 5 la :')
s


bài tập 12:tinh tong cua 2 phan so a/b+c/d

vào file>>new>>mfile
a=input ('nhap vao so a : ');
b=input ('nhap vao so b : ');
c=input ('nhap vao so c : ');
d=input ('nhap vao so d : ');
disp ('tong cua 2 phan so a/b+c/d la : ');
tong=(a*d+b*c)/(b*d)

bài tập 13:nhap vao 1 so n .voi dieu kien n<50
n=input('nhap vao so n : ');
while (n<0)|(n>50)
disp ('n phai >0 va n<50 hay nhap lai gia tri n ');
n=input('');
end;BÀI TẬP MẢNG 1 CHIỀU:
/*---

%nhap vao 1 day gom n phan tu
n=input('nhap vao so phan tu cua day : ');
for i=1:n
a(i)=input ('a(i) ');
end;
disp ('day vua nhap la : ');
a


%in ra man hinh gia tri lon nhat cua day so
max=a(1);
for i=1:n
if max<a(i)
max=a(i);
end;
end;
disp ('gia tri lon nhat cua day la')
max


%in ra man hinh gia tri nho nhat cua day so
min=a(1);
for i=1:n
if min>a(i)
min=a(i);
end;
end;
disp ('gia tri nho nhat cua day la')
min

%tinh trung binh cong ca so duong trong day
s=0;dem=0;
for i=1:n
if a(i)>0
s=s+a(i);
dem=dem+1;
end;
end;
disp ('trung binh cong so duong trong day la : ')
tbc=s/dem

%nhap vao 1 so x bat ky , kiem tra xem x co xuat hien trong day hay khong

x=input ('nhap vao so x: ');
d=0;
for i=1:n
if x==a(i)
d=d+1;
end;
end;
if d==0
disp ('so vua nhap khong xuat hien trong day');
else
disp ('so vua nhap co trong day');
end;%in ra man hinh tat cac cac so nguyen to trong day
disp ('so nguyen to trong day: ')
d1=0;
for i=1:n
d=0;
for j=1:a(i)
if rem(a(i),j)==0
d=d+1;
end;
end;
if d==2
d1=d1+1;
a(i)
end;
end;
if d1==0
disp ('trong day khong co so nguyen to')
end;tiếp phần mảng 1 chiều nè
%sap xep day theo chieu tang dan
for i=1:n-1
for j=i+1:n
if a(i)>a(j)
tg=a(i);
a(i)=a(j);
a(j)=tg;
end;
end;
end;
disp ('day sau sap xep tang la : ' )
a


%sap xep day theo chieu giam dan
for i=1:n-1
for j=i+1:n
if a(i)<a(j)
tg=a(i);
a(i)=a(j);
a(j)=tg;
end;
end;
end;
disp ('day sau sap xep giam la : ' )
a
MẢNG 2 CHIỀU
BÀI TẬP 21:%nhap vao 1 ma tran co n x m
clear all
n=input('nhap vao so dong cho ma tran : ');
m=input('nhap vao so cot cho ma tran : ');
for i=1:n
for j=1:m
a(i,j)=input ('nhap vao phan tu cho ma tran: ');
end;
end;
disp ('mang vua nhap la : ');
a


%in ra man hinh gia tri nho nhat trong ma tran
min=a(1,1);
for i=1:n
for j=1:m
if min>a(i,j)
min=a(i,j);
end;
end;
end;
disp ('gia tri nho nhat trong ma tran la : ');
min

bài tập 22: %in ra man hinh gia tri lon nhat trong ma tran
max=a(1,1);
for i=1:n
for j=1:m
if max<a(i,j)
max=a(i,j);
end;
end;
end;
disp ('gia tri lon nhat trong ma tran la : ');
max


bài tập 23: %tinh trung binh cong cac so chan va chia het cho 3
%(tuc la tinh trung binh cong cua cac so chia het cho 6)

s=0;d=0;
for i=1:n
for j=1:m
if rem(a(i,j),6)==0;
s=s+a(i,j);
d=d+1;
end;
end;
end;
if d==0
disp ('trong ma tran khong co so chan va chia het cho 3 ');
else
disp ('trung binh cong cac so chan va chia het cho 3 la : ');
tbc=s/d
end;


bài tập 24 %tinh tong cac so nguyen to trong ma tran
s=0;
for i=1:n
for j=1:m
d=0;
for k=1:a(i,j)
if rem (a(i,j),k)==0
d=d+1;
end;
end;
if d==2
s=s+a(i,j);
end;
end;
end;
disp ('tong cac so nguyen to trong ma tran la: ');
s


bài tập 25:%in ra man hinh cac so hoan hao trong ma tran
disp ('so hoan hao trong ma tran : ')
d1=0;for i=1:n
for j=1:m
s=0;
for k=1:a(i,j)-1
if rem(a(i,j),k)==0
s=s+k;
end;
end;
if a(i,j)==s
d1=d1+1;
a(i,j)
end;
end;
end;
if d1==0
disp ('trong ma tran khong co so hoan hao')
end;

LẠI ĐÓI ÙI...CHÚC CẢ NHÀ BUỔI SÁNG VUI VẺ -*-*-*

bài tập 26:%tinh tong cac so hoan hao trong ma tran
d=0;
for i=1:n
for j=1:m
s=0;
for k=1:a(i,j)-1
if rem(a(i,j),k)==0;
s=s+k;
end;
end;
if s==a(i,j)
d=d+a(i,j);
end;
end;
end;
disp ('tong ca so hoan hao trong ma tran la : ')
dbài tập 27:%nhap vao vec to he so cua dathuc va 1 gia tri x bat ky,tinh gia tri cua da
thuc do tai x

clear all
n=input('nhap vao so gia tri cua vec to: ');
for i=1:n
a(i)=input ('nhap vao phan tu vec to: ');
end;
disp ('vec to vua nhap la: ')
a

x=input('nhap vao gia tri x bat ky : ');
disp ('gia tri cua da thuc tai x la : ');
polyval (a,x)


Facebook comments